Heatylylyk nasosy üçin 100L - 800L OEM zawod bufer tanky

Gysga düşündiriş:

Bufer tanky kondisioner ýa-da ýyladyş ulgamynda ulanylyp bilner, suw çüýşesi ulgamyň durnuklylygyny we rahatlygyny ýokarlandyryp biljek sowuk ýa-da ýylylyk suwuny saklap biler.


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Heatylylyk nasoslary, gün suw gyzdyryjylary we poslamaýan polat suw baklary ýaly daşky gurşawy goramak önümlerini öndürijilerden biri.Gyzgyn suw çüýşelerimiziň hataryna howa çeşmesi ýylylyk nasosynyň basyşly suw çüýşeleri, bufer baklary, diwara oturdylan gazly suw çüýşeleri, rulon ýylylyk çalşygy üçin baklar, gün suw çüýşeleri, modul basyşly suw çüýşeleri, suw çüýşelerini goldaýan göwrümli suw gyzdyryjy we ş.m.

  Näme üçin bufer suw çüýşesini gurmaly?

  Bufer tanky suw ulgamynda kiçi ulgamlaryň suw kuwwatyny ýokarlandyrmak, suw çekiç sesini ýok etmek we sowuk we ýylylyk çeşmelerini saklamak üçin ulanylýar.

  Bufer tankynyň aýratyn roly näme?

  Ulgamyň temperaturasy yzygiderli üýtgeýär we ýylylyk nasosynyň başlangyç sany tebigy ýagdaýda azalýar.Hyzmat möhleti ep-esli uzaldylyp, energiýa we elektrik energiýasy tygşytlanar.

  Önümiň jikme-jik beýany

  Çal reňkli oturgyç we otagyň içindäki ösümlik, goýy gök diwarly agaç stol.3d şekillendiriş
  ýylylyk nasosy suw çüýşesi2
  ýylylyk nasosy üçin gyzgyn suw çüýşesi 3
  gün saklaýjy bak
  bufer tanky ýylylyk nasosy 55

  Aýratynlyklary:

  1.Buffer tanky kondisioner ýa-da ýyladyş ulgamynda ulanylyp bilner, suw çüýşesi ulgamyň durnuklylygyny we rahatlygyny ýokarlandyryp biljek sowuk ýa-da ýylylyk suwuny saklap biler.
  2. Merkezi kondisioner we howa ýylylyk nasos ulgamlary üçin ýörite işlenip düzülendir, bu kondisioner we ýylylyk nasoslarynyň başlangyç ýygylygyny netijeli azaldyp, kondisioneriň we ýylylyk nasoslarynyň hyzmat möhletini uzaldyp we energiýany tygşytlap biler.
  3. pressureokary basyşdan gaça durmak, ýylylyk nasos birliklerini goramak, suw nasos hereketlendirijisiniň boşlugyny azaltmak we suw nasosyny goramak üçin ulgamdaky howany awtomatiki usulda boşadyň.4. Ulgamyň petiklenmeginiň öňüni alyň we lagym akymlary has amatly we düýpli.

  Gün suwumyzyň ýokary hilli, durnukly kebşirlemek, ýokary basyşa garşylyk, uzak izolýasiýa wagty, uzak ömri ýaly köp aýratyn artykmaçlyklary bar ... Bakyňyz öýüňizde gurlan badyna diňe bir gyzgyn suw enjamlary däl , ýöne jaýyňyz üçin ajaýyp mebel çeper eserleri ýaly.

  bufer tanky ýylylyk nasosy 3

  Arza kazyýetleri

  ýylylyk nasosy suw çüýşesi9
  ýylylyk nasosy suw çüýşesi7
  gün tankynyň ulanylmagy1

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň