Biz hakda

About Us

Kompaniýanyň maglumatlary

Biz siziň üçin täzelenip bilýän energiýa tygşytlaýjy önümler bilen üpjün ediji, gün ýylylyk önümlerini we ýylylyk nasoslaryny dünýä boýunça eksport ediji.
“SolarShine” 2008-nji ýyldan gün suw gyzdyryjylaryny öndürmekde ýöriteleşýär, häzirki wagtda Hytaýda gün ýylylyk we ýylylyk nasosynyň öňdebaryjy öndürijileriniň birine öwrüldi. “SolarShine” içerki bazar we 30-dan gowrak ýurtdan gelen müşderiler üçin professional taslama dizaýn hyzmatlary we önümleri bilen üpjün edýär.

12 + köp ýyllyk hünär önümçilik tejribesi; 6000+ gyzgyn suw bilen ýyladyş taslamalary; 200000+ öý üçin gyzgyn suw gyzdyryjylar ýa-da ýylylyk nasoslary.

Bizden satyn alyp boljak önümleriňize gün kollektory, gün suw gyzdyryjy, ýylylyk nasosy, gün termiki gibrid ýylylyk nasos suw gyzdyryjy ulgamy, suw sowadyjy enjam, gyzgyn suw saklaýyş tanky we gyzgyn suw ýyladyş ulgamy üçin ähli enjamlar girýär.

SolarShine size aşakdaky ýaly önümleri berip biler:

1. Gün gyzgyn suw ulgamy üçin tekiz plastinka gün kollektory.

2. Gün gyzgyn suw ulgamy üçin vakuum turbasy gün kollektory.

3. Gün platasy gün kollektorlary bilen bölüň ýa-da ykjam gün suw gyzdyryjy.

4. Wakuum turbasynyň gün kollektory bilen ykjam gün suw gyzdyryjy.

5. Söwda taslamalary üçin howa çeşmesi ýylylyk nasosy.

6. Suw ýylylygy nasos suw gyzdyryjy.

7. Sowuk howa meýdanlary üçin pes gurşaw temperatura ýylylyk nasosy.

8. oorapyk ýa-da açyk howuz üçin basseýn ýylylyk nasosy.

9. Suw sowatmak üçin senagat suw çileri.

10. Döredijilik gün termiki gibrid ýylylyk nasosy gyzgyn suw ýyladyş ulgamy.

11. Gyzgyn suw saklaýjy bak, bufer tanky.

12. Gün suw gyzdyryjy ulgamy we ýylylyk nasos ulgamy üçin gün enjamlary, aýlanyş nasosy, güýçlendiriji nasos, giňeldiş tanky, klapanlar we ş.m.

Bizden başga haýsy goldawlary alyp bilersiňiz?

OEM / ODM önümçiligini üpjün edýäris, talaplaryňyza ýa-da dizaýn çyzgylaryňyza laýyklykda ýöriteleşdirilen gün ýylylyk önümlerini we ýylylyk nasosyny öndürip bileris.

Öýde ýa-da täjirçilik gyzgyn suw ýyladyş ulgamyny dizaýn etmekde we gurnamakda baý tejribesi bolan hünärmen dizaýnerlerimiz we tehniklerimiz bar. Şeýlelik bilen, taslamalaryňyza görä doly çözgüt berip bileris, gün suw gyzdyryjy ulgamyňyzda satyn alyş çykdajylaryny tygşytlamaga kömek ederis.

Gün ýylylyk ýa-da ýylylyk nasosy barada has köp maglumat alyp bilersiňiz Çeşmeýa-da biziň bilen habarlaşyň info@solarshine01.com sorag ýa-da sorag bar bolsa.

Müşderiler bilen:

WechatIMG793
WechatIMG412
WechatIMG410
WechatIMG790
WechatIMG792
wach
WechatIMG331
cof
WechatIMG794

Sergilere gatnaşmak:

WechatIMG784
2
WechatIMG785
WechatIMG788
WechatIMG789
WechatIMG336
WechatIMG339
WechatIMG782
WechatIMG338

Önümleri ýüklemek:

laoding solar water heater and heat pump