Biz hakda

howa çeşmesi ýylylyk nasosy suw gyzdyryjy

“ShenZhen SolarShine” täzelenip bilýän energiýa tehnologiýasy ş

“ShenZhen SolarShine” täzelenip bilýän energiýa tehnologiýasy ştäzelenip bilýän energiýa önümleriniň hünärmen öndürijisidir, howa çeşmesiniň ýylylyk nasoslaryny we gün suw gyzdyryjylaryny dünýä ýüzüne eksport edýäris.
“SolarShine” 2006-njy ýyldan gün ýylylyk önümlerini öndürip başlady, häzirki wagtda Hytaýda öňdebaryjy öndürijileriň birine öwrüldi.“SolarShine” içerki bazar we 30-dan gowrak ýurtdan gelen müşderiler üçin professional taslama dizaýn hyzmatlary we önümleri bilen üpjün edýär.

OEM / ODM hyzmaty

Lomaý satyjy, paýlaýjy ýa-da taslama eýesi bolsaňyzam, diňleýäris we üns berýäris.Siziň talaplaryňyza görä önümleri öndürip bileris.Siziň dizaýnyňyz we nusgaňyz gowy garşylanýar.

Bahasy

Biz zawod bilen gönüden-göni üpjün ediji, öz önümçilik liniýamyz bar, bäsdeşlik bahasyny üpjün edip bileris.

Gün kollektory bilen işlemek üçin amatly

SolarShine ýylylyk nasosyny we gün tekiz plastinka kollektorlaryny öndürýär, ýylylyk nasoslarymyz gün kollektorlary bilen gyzgyn suw ulgamynda işlemek üçin amatly, 90% töweregi çykdajy tygşytlaýar.

Doly çözgüt

Uly biznes taslamasy , ýa-da kiçi jaý bolsun, önümlerimiz gyzgyn suw, ýyladyş ýa-da sowadyş amaly üçin ajaýyp çözgüt berip biler.

Wagtynda eltip bermek

Sargytlaryňyzyň gowy taýýarlanjakdygyna we meýilleşdiriljekdigine göz ýetirmek üçin önümleri rasional tertipleşdireris.

Satuwdan soň hyzmat

Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.24 sagadyň dowamynda jogap bereris.

gün şöhlesiniň ýylylyk nasosynyň şahadatnamasy
gün şöhlesiniň ýylylyk nasosynyň synag hasabaty
gün şöhlesiniň ýylylyk nasosy we gün suw gyzdyryjy şahadatnamasy

16 +köp ýyllyk hünär önümçilik tejribesi;6000+ gyzgyn suw bilen ýyladyş taslamalary; 200000+ öý üçin gyzgyn suw gyzdyryjylar ýa-da ýylylyk nasoslary.

Bizden satyn alyp boljak önümleriňize gün kollektory, gün suw gyzdyryjy, ýylylyk nasosy, gün termiki gibrid ýylylyk nasos suw gyzdyryjy ulgamy, suw sowadyjy enjam, gyzgyn suw saklaýyş tanky we gyzgyn suw ýyladyş ulgamy üçin ähli enjamlar girýär.

SolarShine aşakdaky önümleri öndürýär:

1. Tekiz plastinka gün kollektorlary

2. Gün suw gyzdyryjylary

3. Söwda howa çeşmesi ýylylyk nasoslary

4. Içerki howa çeşmesi ýylylyk nasosy suw gyzdyryjylary

5. Sowuk howany ýylatmak üçin pes gurşaw temperatura ýylylyk nasoslary

6. Içerde ýa-da açyk howuz üçin basseýn ýylylyk nasoslary.

7. Gyzgyn suw saklaýjy gap, bufer tanky.

8. Döredijilik gün termiki gibrid ýylylyk nasosy gyzgyn suw ýyladyş ulgamy.

9. Suw sowatmak üçin senagat suw çileri.

10. Gün suw gyzdyryjy ulgamy we ýylylyk nasos ulgamy üçin gün enjamlary, aýlanyş nasosy, güýçlendiriji nasos, giňeldiş tanky we ş.m.

Bizden başga haýsy goldawlary alyp bilersiňiz?

OEM / ODM önümçiligini üpjün edýäris, talaplaryňyza ýa-da dizaýn çyzgylaryňyza laýyklykda ýöriteleşdirilen gün ýylylyk önümlerini we ýylylyk nasosyny öndürip bileris.

Öýde ýa-da täjirçilik gyzgyn suw ýyladyş ulgamynyň dizaýnynda we gurnamasynda baý tejribesi bolan hünärmen dizaýnerlerimiz we tehniklerimiz bar.Şeýlelik bilen, taslamalaryňyza görä doly çözgüt berip bileris, gün suw gyzdyryjy ulgamyňyzda satyn alyş çykdajylaryny tygşytlamaga kömek ederis.

Gün ýylylyk ýa-da ýylylyk nasosy barada has köp maglumat alyp bilersiňizÇeşmeýa-da biziň bilen habarlaşyňinfo@solarshine01.comsorag ýa-da sorag bar bolsa.

Zawod gezelenji:

howa çeşmesi ýylylyk nasosy suw gyzdyryjy
WechatIMG10
WechatIMG11
tekiz plastinka gün kollektory
howa çeşmesi ýylylyk nasos zawody
WechatIMG350
ýylylyk nasosy suw çüýşesi 1
ýylylyk nasosy suw çüýşesi2
ýylatmak üçin ýylylyk nasosy

Sergilere gatnaşmak:

WechatIMG784
2
WechatIMG785
WechatIMG788
WechatIMG789
WechatIMG336
WechatIMG339
WechatIMG782
WechatIMG338

Önümleri ýüklemek:

gün suw gyzdyryjy we ýylylyk nasosy