Iň oňat ykjam gün suw gyzdyryjy 150 -300 litr

Gysga düşündiriş:

“SolarShine” ykjam termosifon gün suw gyzdyryjy, öý gün gyzgyn suw ulgamy üçin döredilen iň oňat gün suw gyzdyryjydyr, ýaşaýyş jaýy, villa we ýaşaýyş jaýy we ş.m. üçin gyzgyn suw bilen üpjün edip biler. Esasy komponentleri : gara hrom örtükli tekiz plastinka gün kollektory, basyşly gün suw çüýşesi, güýçli ýaý we awtomatiki gözegçilik ediji, günüň gyzgyn suwuny aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz we çykdajylary tygşytlap bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“SolarShine” ykjam termosifon gün suw gyzdyryjy, öýdäki gün gyzgyn suw ulgamy üçin döredilen iň oňat gün suw gyzdyryjydyr, ýaşaýyş jaýy, villa we ýaşaýyş jaýy we ş.m. üçin gyzgyn suw üpjün edip biler.gara hrom örtükli tekiz plastinka gün kollektory, basyşly gün suw çüýşesi, güýçli ýaý we awtomatiki gözegçilik ediji, çykdajylary tygşytlamak üçin günüň gyzgyn suwuny aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz.

Näme üçin iň gowy gün suw gyzdyryjy diýýäris?Sebäbi bu modelde ýokary derejeli materiallary we tehnologiýalary ulanýarys.Bu ulgamyň artykmaçlyklary barada jikme-jiklikleri aşakdaky maglumatlarda bilip bilersiňiz:

Ilki bilen tankyň kuwwaty 150L / 200L / 250L / 300L üçin 4 wariant bar, bu opsiýalar bilen öýüňiz ýa-da müşderileriňiz üçin iň gowusyny saýlap bilersiňiz.

Tekiz plastinka gün kollektorlary barada, ýokary netijelilik tekiz plat kollektorlaryny gara hrom örtükli ýüzüne laýyklaşdyrýarys, syzmazlygy üpjün etmek üçin EPDM tehnologiýasyny ulanýarys.Kollektor izolýasiýasy bolsa gaty owadan we berk arka sahypa bilen gysylýar.

Gyzgyn suw hakda, içki tank materialy SUS304 ýokary derejeli poslamaýan polatdyr, suwuň hilini we tankyň uzak işlemegini üpjün edip biler, daşky gapagyň materialy SUS304 ýokary derejeli poslamaýan polat materialdyr, poslama garşy funksiýa bar , şonuň üçin uzak ömri bolan tankyňyz bolar we ony deňiz kenarynda ulanyp bilersiňiz.

Tekiz plastinka gün kollektory bilen iň gowy gün suw gyzdyryjy

Goşmaça kömekçi elektrik gyzdyryjy element bu ulgam üçin elýeterlidir, elektrik gyzdyryjy bilen ulgam bulutly ýa-da ýagyşly günlerde gyzgyn suw üpjünçiligini üpjün edip biler we islän wagtyňyzy we temperatura derejäňizi kesgitläp bilersiňiz, ulgamyňyza görä kömekçi elektrik gyzdyryjyny awtomatiki başlamak / duruzmak.

Şonuň üçin iň gowy gün suw gyzdyryjy enjamymyzy oturtmak bilen, her gün gyzgyn suwdan we duşdan lezzet alyp bilersiňiz, bahasy barada alada etmegiň zerurlygy ýok, sebäbi ulgam takmynan 80% elektrik tölegini ýa-da gaz sarp edip, CO2 hapalanmagyny azaldyp biler.

Üstünlikleriň netijesi:

- efficiencyokary netijelilik we ýokary hilli gün kollektorlary

- Uzak ömri bolan ýokary hilli gün suw çüýşesi.

- Tekiz üçek ýa-da üçek üçek üçin amatly berk berkitme.

- Ykjam ulgam, gurmak we tehniki hyzmat etmek gaty aňsat.

- Akylly we awtomatiki gözegçilik ediji.

- Günüň dowamynda gyzgyn suw bilen üpjün ediň

- Pul tygşytlaň, daşky gurşawy goraň

Üstünlikleriň netijesi

Fhli armatur we esbaplar toplumy

Fhli armatur we esbaplar toplumy

Aýratynlyklar

Bölüm

Model

TH-150-A2.0

TH200-A2.4

TH-250-A4.0

TH-300-A4.0

1. Suw saklaýjy gap

Arassa.Potensial

150 litr

200 litr

250 litr

300 litr

GiňişleýinÖlçegi (mm)

O560x 1050

0> 560x 1250

0520 x1870

0560x1870

Içerki material

SUS304 2B

1,3mm

SUS304 2B

1.5mm

SUS304 2B

1.5mm

SUS304 2B

1.8mm

Daşky material

SUS304 poslamaýan polat

Zolýasiýa

Dokary dykyzlykly poliuretan / 45mm

Dokary dykyzlykly poliuretan / 50mm

2. Gün kollektory

Kollektor modeli  

C-2.0 / 2.4-78 gün kollektory

Kollektoryň ölçegi (mm)

2000x1000x78

2000x1200x78

2000x1000x78

Kollektoryň mukdary

1 x 2,0 m2

1 x 2,4 m2

2x2 m2

2x2 m2

Jemi kollektor meýdany

2,0 m2

2.4 m2

4 m2

4 m2

3.Monting stendiniň ýaýy

Tekiz üçek üçin alýumin garyndy gurnama stendi * 1set

4. Gurmak we turba

Bürünç armatura / klapan / PPR aýlanyş turbasyw1set

5. Dolandyryjy (islege görä)

Doly awtomatiki akylly ulgam gözegçisi • 1set

6. Kömekçi elektrik gyzdyryjy (islege görä)

1.5 KW

2 KW

2 KW

3KW

20 'konteýner ýükleniş mukdary

40 toplum

35 toplum

30 toplum

25 toplum

Baglanyşyk maglumatlary

gün suw gyzdyryjylarynyň birikmeleri

Arza kazyýetleri

gün suw gyzdyryjy enjamlar

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň