Erp A +++ Howa suwy bölmek üçin howa ýylylyk nasosy R32 WIFI Full DC Inverter EVI Hytaý ýylylyk nasosy, OEM zawod ýylylyk nasosy

Gysga düşündiriş:

ULTRA-LOW TEMPERATURE SOWG Klimat meýdany, tomusda sowadylýar we gyşyň çözgüdinde ýyladyş
şol adaty gaz gazanlarynyň, elektrik gazanlaryň, peçiň we howanyň täzelenip bilýän alternatiwasy
kondisionerler, identaşaýyş / täjirçilik bölümleri ikisi hem üpjün edilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jaýy ýylatmak we sowatmak üçin -35 ℃ - 45 from aralygynda işlemek

Güýçli ýyladyş bilen aşa pes temperaturada işlemek.

SolarShine EVI DC Inverter ýylylyk nasosy ösen bug sanjym (EVI) tehnologiýasy bilen ýokary öndürijilikli kompressoryň soňky neslini kabul edýär.Kompressor, gyşda -35 ° C-den pes pes temperaturada gyşda adaty ýyladyş işini ep-esli ýokarlandyrýar.Howada amatly kondisioner hökmünde tomusda sowadyş funksiýasy bar.

Bölünen dizaýn, doňanlyga garşy has ýokary öndürijilik

Açyk we ýapyk enjam bilen bölünen dizaýn, kondensator (ýylylyk çalşyjy) we aýlanyş suw nasosy ýapyk bölümiň içinde oturdylýar, sowadyjy açyk turba bilen ýapyk bölümiň arasynda mis turba bilen birikdirilýär, bu dizaýn doňdurma garşy işini ep-esli gowulandyrýar, Içerki enjam 0 ° C-den ýokary bolan otagda oturdylanda aýratyn bejergi talap edilmeýär.Önümlere ýetirilen zyýany doňdurmak mümkinçiligi barada alada galmaň.

Has giň iş aralygy, has ýokary netijelilik we pes ses bilen Dc Inverter Technology

-DC inwertor tehnologiýasy ulgamy ownuk walýuta bilen başlaýar we elektrik toruna az täsir edýär.-Kompressoryň işleýiş tizligini dürli gurşaw temperaturasyna görä awtomatiki sazlamak, temperaturany has durnukly we amatly saklamaga kömek edýär, esasanam aşa pes gurşaw şertlerinde.
Üýtgeýän tizlige gözegçilik: Ulgam kesgitlenen otag temperaturasyna ýetende pes ýygylykda işleýär, bu bolsa otnositel energiýany 30% -e çenli tygşytlaýar, şol bir wagtyň özünde pes ýygylyk rejimi sesleri ep-esli azaldyp biler.

Bölünen dizaýn, doňanlyga garşy has ýokary öndürijilik

Gurmak üçin açyk we içerde bölünen dizaýn has amatly;Suw ulgamy, doňanlyga garşy öndürijiligini ep-esli gowulandyrýan ýapyk bölümde doly ýerleşdirildi.Otagda temperatura 0 higher-dan ýokary bolan ýapyk enjam gurlanda hiç hili ýörite bejergi talap edilmeýär.

Dc Inverter Technology, iş aralygy has giň we has ýokary energiýa tygşytlaýar

-DC inwertor tehnologiýasy enjamy kiçi tokdan başlaýar we elektrik toruna az täsir edýär.
- DC inwertor howa çeşmesiniň ýylylyk nasosy kompressoryň tizligini awtomatiki sazlap biler
daşky gurşawyň temperaturasynyň üýtgemegine we şol bir wagtyň özünde temperatura has durnukly bolýar, esasanam aşa pes gurşaw temperaturasynda.
- Yzygiderli temperatura gözegçiligi akyl taýdan temperaturanyň üýtgemegi az üýtgeýär, ýygylyk näçe köp bolsa, şonça-da takyk temperatura gözegçilik.
- Üýtgeýän tizlige gözegçilik, talap boýunça çykýan enjam, ýygylygy 30% ýokarlandyrýan kesgitlenen temperatura ýetende pes ýygylykda işleýär.

Birnäçe terminal bilen birleşdirilen we köne jaýy abatlamak has aňsat

Heatylylyk nasosymyz diňe bir şäheriň merkezi ýyladyş ulgamynyň radiatory bilen birleşdirilmän, eýsem ýyladyş we sowatmak üçin fan rulonyna, şeýle hem suw poluny ýylatmak üçin birikdirilip bilner.

Pumpylylyk nasosy nähili işleýär?

Bu diagramma ýyladyş işini görkezýär.

Akylly telefon dolandyryşy, aňsat işlemek

Akyl dolandyryş ulgamy

GPRS simsiz geçiriş moduly kämillik ýaşyna ýeten GPRS / GSM toruna bil baglaýar we başga bir simsiz tory birikdirmek zerurlygy ýok, mobilehli ykjam signallar bilen örtülen sebitde enjamyň hakyky iş ýagdaýyny almak we maglumatlary bermek üçin maglumat aragatnaşygy çalt döredilip bilner. uzakdan.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň