Gara Chrome örtükli ýokary derejeli tekiz plastinka gün kollektory

Gysga düşündiriş:

“SOLARSHINE C” seriýaly tekiz plastinka gün kollektory, gün suw gyzdyryjy we uly merkezi gün suwuny ýyladyş ulgamy üçin ýörite döredildi. Bu gün kollektoryny islendik klimat sebitinde gurup bolýar, ýokary hilli materiallar bilen birleşip, ajaýyp dizaýny we berk gurluşy bar. 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jik beýany

Gün tekiz plastinka kollektory, gün gyzgyn suw ulgamy üçin esasy komponent, kollektorlarymyz iki sany islege görä ululykda: 2 m² we 2,5 m², kiçi ulgam üçin 2-3 adam, 150L gün suw gyzdyryjy ulgamy, 2 m² tekiz tabak paneli ulanylar, has uly maşgalalar üçin has uly kollektorlar ulanylar, tekiz plastinka gün kollektory bilen iň gowy gün suw gyzdyryjy ulgamymyzda ulgam kollektor ölçegleri barada has giňişleýin maglumat görüp bilersiňiz. 

C-2.0- 85 modeliniň gurluş bölüminiň görnüşi. 

85 mm beýiklikdäki çarçuwaly örtük + iki gatly izolýasiýa.

03 flat plate solar collector2
02 flat plate solar collector2

“SolarShine C” seriýaly gün kollektorlarymyz, içerki gyzgyn suw gyzdyryjylara we myhmanhana, mekdep, zawod we söwda merkezi we ş.m. ýaly suw ýyladyş taslamalaryna zerurlyklary üpjün edip biler. Tekiz paneller dürli ululyklar üçin amatlydyr. gün gyzgyn suw goşundylary.

flat plate collector

Önüm aýratynlyklary

details of flat plate solar collector2

1. Mis kebşirlemek gaty berk we galyň, her kebşirleýiş nokadynyň bogunlary syzmak howpuny üpjün etmeýär. 

2. Gara hrom saýlaýjy sorujy örtük gaty berk, gün radiasiýasy astynda ýokary temperaturany aýyryp ýa-da öçmek howpy bolup bilýär. 

3. Möhürlemek, aýna örtüginiň içinde we daşynda 2 gat EPDM rezin bilen, kollektoryň her burçy kremnini berkidiji möhür bilen ýasalýar, daşarky suwuň kollektoryň içine dökülmek howpy ýok.  

EPDM rezin, poslama garşy, gyzdyryjy, çeýe, uzak ömür we ş.m. gowy öndürijiligi bilen islendik möhürleýji programmanyň ajaýyp materialydyr. 

4. Çarçuwaly örtük alýumin garyndysy bolup, berkligi üpjün etmek üçin 1,4 mm diwar galyňlygy bilen, çarçuwanyň örtügi poslama garşy elektroforezdir, çarçuwa hiç hili deformasiýa bolmazdan açyk ýagdaýda durup biler. 

5. Yzky izolýasiýa alýumin + ýokary dykyzlykly fenolik köpük plastinka, bu gün paneli kollektorymyzyň iň uly aýratynlygy we bäsdeşlik nokady.

Aýratynlyklary

HYZMATLAR

C - seriýalar

Model belgisi

C-2.5-78

Giňişleýin Ölçegi (mm)

2000 x 1250 x 78

Jemi / apertura meýdany

2.5 / 2.34 (M.2)

Absorber örtük

Saýlanan gara hrom örtük

Optiki öndürijilik
sorujy örtük

Absorbsiýa:> 95% zyňyndy: <8%

Netijelilik koeffisiýentleri
(Apertura meýdanyna esaslanýar)

ŋa = 0.76 - 4.72Tm *

Durgunlygyň temperaturasy

170 ℃

Betbagtçylyk burçy üýtgediji

0.89 (50 °)

Absorber material

Hemmesi bir: Alýumin fin / L1940 X W950 x δ0.3mm

Risers turba

Mis TP2- L1886 x Ø9 x δ0.5mm

Riseriň mukdary

9 HK

Sözbaşy Manifold

Ø22 / L1060 / δ0.7mm

Suwuklyk ukyby

1.7L

Çarçuwaly örtük /
Diwar galyňlygy

Alýumin garyndysy 6063 / δ1.1mm

Aşakdaky izolýasiýa
we ýylylyk geçirijiligi

25mm süýümli aýna ýüň + alu folga örtügi
Malylylyk geçirijiligi: 0.034w / mk

Yzky sahypa

0,5 mm alýumin plastinka

Aýna gapagy

3.2 mm gyzgyn, pes demir nagyşly gün aýnasy,

geçiş> / = 92%

Möhürleme tertibi

EPDM rezin zolak

Synag / bahalandyrylan basyş

1.2Mpa / 0.6Mpa

Gün kollektorlaryny ýüklemek

05 flat plate solar collector2

Arza kazyýetleri 

06 flat plate solar collector2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň