Heatylylyk nasoslary hakyky sowuklygy başaryp bilermi?

Soňky onýyllyklarda ýylylyk nasosy Hytaý, ABŞ we Europeewropanyň köp ýurtlary ýaly köp maşgala girdi.Şeýle-de bolsa, gyşyň sowuk möwsüminde köp maşgala geň galar: ýylylyk nasosy sowuk temperaturada işläp bilermi?

https://www.solarshine01.com/erp-a-air-to-water-split-air-to- water-heat-pump-r32-wifi-full-dc-inverter-evi-china-heat-pump- oem-fabrik-ýylylyk-nasos-önüm /

Hünärmenleriň köpüsi, sowuk howada-da howa çeşmesiniň ýylylyk nasos ulgamlarynyň, gazylyp alynýan ýangyç ulanýan peçlere we gazanlara garanyňda daşky gurşawy goramakda has täsirli we has täsirli bolup biljekdigini aýtdy.

Heatylylyk nasos tehnologiýasynyň ösmegi bilen öý ýyladyş we sowatmak üçin has köp ýylylyk nasoslary ulanylýar we tehnologiýa barha ösýär.Bu önümleriň köpüsi gyşda ýylatmaga we tomusda sowatmaga mätäç maşgalalara kömek etdi.

Heatingyladyş we sowadyşy birleşdirýän bu ýylylyk nasosy, esasan, iki taraplaýyn kondisionerdir.Tomusda onuň işi, öýden ýylylygy çykarýan we içerde sowadyjy howany aýlaýan adaty sowadyjy kondisioner ýalydyr.Gyşda öýe ýylylygy siňdirýär.Daşarda sowuk bolsa-da, yssy bar.Elbetde, howa sowuk bolansoň, ýylylyk nasosy has köp işlemeli we ýylylygy çykarmak üçin has köp energiýa sarp etmeli.

Heewropa ýylylyk nasosy 3

Emma sowuk howada-da ýylylyk nasosy gazdan ýa-da ýag peçinden has köp energiýa sarp edýär.Bu peçler ýangyç ýakyp ýylylyk döredýär.Nazary taýdan, energiýa girişiniň her birligi üçin diňe bir energiýa çykaryş birligi öndürip bilerler.Aslynda, iň täsirli gaz peçleri hem ýangyjyň 100% -ini ýylylyga öwrüp bilmeýär.Käbirleri imana gelende hemişe ýitýärler.

Munuň tersine, ýylylyk nasosy ýylylyk öndürmeýär.Heatylylygy howadan geçirýärler.Bu, käbir ýagdaýlarda 300% ýa-da 400% -den gowrak netijelilige ýetmäge mümkinçilik berýär.Täjirçilik däl “Rewiring America” guramasynyň ýörite taslama müdiri Sam Kaliş, ýylylyk nasosynyň has täsirlidigi sebäpli, jaýlary sowatmak we ýylatmak üçin ýylylyk nasosyny ulanmak öý eýelerine elektrik çykdajylaryny tygşytlamaga kömek edip biljekdigini aýtdy.

Sowuk howada-da ýylylyk nasosy köp öýleri gyzdyrýan gazdan ýa-da ýag peçinden has köp energiýa sarp edýär.David Zalubowski / Associated Press

Sowuk howa şertlerinde işleýän ýylylyk nasoslarynyň köpüsiniň irki bahalary gaty ýokary.Şeýle-de bolsa, daşky gurşawy goramak we uglerodyň bitaraplygy maksadyna esaslanyp, köp ýurt Angliýada 5000 funt sterlinge çenli ýylylyk nasoslaryny oturtýan öýleri subsidiýa berýär.

R32 DC inwertor ýylylyk nasosy

Heatylylyk nasoslarynyň meşhurlygynyň artmagy bilen ýylylyk nasoslary ulgamy has ýalňyş düşünilýär, käte hatda ýalňyş maglumatlar hem bolýar.Gazylyp alynýan ýangyç senagaty toparlary, sowuk howa şertlerinde işläp bilmejekdiklerini we sowuk howada şowsuz bolup biljekdigi baradaky beýany goşmak bilen köp çişirilen we ýalňyş sözleriň çeşmesi boldy.

Heatylylyk nasosynyň netijeliligi noldan pes temperaturada peselse-de, köp modeller minus 35 the temperaturada kadaly işlemäge ýakyn bolup biler.Iň soňky modelleriň käbiri hasam täsirli.Norwegiýa, Şwesiýa we Finlýandiýa ýaly “sowuk” ýurtlaryň köpüsi ýylylyk nasoslaryny has köp ulanýarlar.

Heatyladyş we sowatmak üçin “Solarshine” -iň howa çeşmesi bolan ýylylyk nasosyny gurmak we netijeli işlemek aňsat.Henizem minus 35 gradusda işläp biler we Europeewropada, ABŞ-da we beýleki ýurtlarda sowuk gyşly ýurtlaryň saýlamagy bolup biler.

5-2 atylylyk nasos suw gyzdyryjy

 

 


Iş wagty: 25-2023-nji fewral