ýylylyk nasosy bazarynyň ösüşi 2023-nji ýylda azyndan 25% bolar

Hytaýdaky dostlar we kärdeşler, Europeanewropanyň ýylylyk nasos bazarynyň ösüşi barada pikir alyşmak meniň üçin hoşal, Kuper meni bu çärä çagyranyňyz üçin sag boluň.Covid syýahatyň çäkli bolmagyna garamazdan, hemmäňiziň öwrenşiňiz ýaly.Hytaý bilen Europeewropanyň arasyndaky söwda gatnaşyklary gaty gowy boldy we ähmiýeti ýokarlandy.

WechatIMG10

Geçen onýyllyga seredýäris, soň yzygiderli ösüşi görýäris we 2021-nji ýylda görnükli + 34% görýäris.Häzirki wagtda 2022-nji ýyldaky maglumatlary bahalandyrýarys we jemleýäris. Sekiz bazardan alnan ilkinji maglumatlar, iň bolmanda ösüşiň ýene 25% boljakdygyny, belki hasam 30, belki 30, belki 34% boljakdygyny görkezýär.

2021-nji ýyldaky satuwlara seredenimizde, bazaryň ösüşiniň 90% -ine on töweregi bazaryň, bazaryň ösüşiniň 50% -i üçin üç bazaryň jogapkärdigini bilýäris.Bu gaty möhüm, sebäbi bu ýerde görýän köp bazarlaryňyzyň bu bazarlardan ep-esli ösüp biljekdigini görkezýär.Olaryň käbiri ajaýyp ösüşi görkezdi.Mysal üçin, 2022-nji ýylda ýalpyldawuk bazar 120% ösdi.Bu, ýalpyldawuk bazaryň indi dördünji orunda durýandygyny aňladýar, sebäbi nemesler hem bazar hakykatdanam 53% ösdi.Fin bazary 50% ösdi.Şeýlelik bilen, jikme-jik sanlar bermezden, iň gowy bäşlige, iň gowy altylyga, iň gowy altylyga bölünip, häzirki wagtda bar bolan goşmaça, bazarlar bar, sebäbi baha bermäge wagtym ýokdy.Ine, gödek ösüş.Birnäçe bazar üçin sanlar, ýokarda belläp geçişim ýaly Polşa 120%, Slowakiýa 100%, Germaniýa 53%, Finlýandiýa 50%, soň pes ösüşi görkezýän az sanlysymyz bar, Fransiýa 30%, Awstriýa 25%, Norwegiýa, meniň pikirimçe 20%.Şeýlelik bilen, hatda döredilen bazarlaryň hem gaty güýçli ösýändigini görýärsiňiz.Galanlary üçin Ispaniýa, Italiýa, Şweýsariýa üçin gürleşýäris.Şonuň üçin 2 hepdäniň içinde has gowy surat berip bileris diýip pikir edýäris.

Bu maglumatlary jemlemek, 2022-nji ýylyň ahyrynda 7,8 million ýylylyk nasosynyň we ýene-de 1 milliondan 2 milliona çenli gyzgyn suw nasosynyň Europeewropadaky ýylylyk nasoslarynyň ätiýaçlygyna getirýär.Indi bu ähli binalaryň 15% -ini ýylylyk bilen üpjün edýär.Näme üçin bu möhüm?Sebäbi bu mundan beýläk ösüş üçin esasyň gaty berkdigini aňladýar.Gözleg we gözleg işlerini ýola goýduk we döredilen gurnama toparymyz bar.logistika we önümçilik kuwwatyny kesgitledi.Bu ösüş üçin möhümdir.Bu soraga jogap, dürli syýasy ösüşleriň we syýasy kararlaryň netijesinde bazarlar ösmegini dowam etdirermi?Biziň öňümizde duran kynçylyk hakykatdanam uly we diňe Europeanewropa bazaryndaky mundan beýläkki ösüş arkaly gazanyp bolar.

Heewropa ýylylyk nasosy 3

Bu ýerde görýärsiňizmi?Europeewropada görýän galyndylarymyz bilen ýylylyk nasoslarynyň gysgaça mazmuny we deňeşdirmesi.Heatylylyk nasoslary gaty çalt ösýär.Şeýle-de, gazylyp alynýan ýyladyş ulgamlary ösüşi gördi, belki-de adamlar uzak wagtlap gazan satyn almak isleýärler.dowam edýärkä gazan satyn almak.Nowewropa hökümetleriniň köpüsiniň häzirki wagtda ýylylyk nasoslaryna goşmaça isleg döredýän nebit we gaz gazanlary üçin gadaganlyklaryň girizilmegi meselesini ara alyp maslahatlaşýandyklary sebäpli.Bu grafikde REPowerEU-nyň Europeanewropa komissiýasy we mejlisdäki geňeşiniň karary görkezilýär.Bu, REPowerEU aragatnaşygynyň we REPowerEU syýasy bukjasynyň içinde habar berlen maksatlara ýetmek üçin ýylylyk nasoslaryna anyk üns berjek şertnama.Heatylylygyň iki esse köpelmegine gitmeli bolarys

Nasosyň ýyllyk satuwy ýakyn 3 ýylda iki esse, soň bolsa 2029-njy ýylda iki esse artdyrylar. Sebäbi 2027-nji ýyla çenli 10 million goşmaça gidroniki ýylylyk nasosy.Geçmişde 2030-njy ýyla çenli 30 million goşmaça gidroniki ýylylyk nasosynyň hem bolmalydygy yglan edilipdi. Soňra bu sanlaryň howa we gyzgyn suw ýylylyk nasoslaryna hem ýaýramagy üçin grafigi ekstrapolýasiýa etdik.Soň bolsa 2030-njy ýyla çenli ýyladyş we gyzgyn suw ýylylyk nasoslary üçin ýyllyk umumy bazaryň 12 million birlikden geçmelidigini görýärsiňiz.Eger şu günki gün bilen takmynan 9 million deňeşdirseň, mutlak bazar ösmeli ýa-da öz talaplary we kynçylyklary bilen ösmeli.

Kimden: Tomas Nowak / EHPA


Iş wagty: 28-2023-nji fewral