Blog

 • ýylylyk nasosy bazarynyň ösüşi 2023-nji ýylda azyndan 25% bolar

  ýylylyk nasosy bazarynyň ösüşi 2023-nji ýylda azyndan 25% bolar

  Hytaýdaky dostlar we kärdeşler, Europeanewropanyň ýylylyk nasos bazarynyň ösüşi barada pikir alyşmak meniň üçin hoşal, Kuper meni bu çärä çagyranyňyz üçin sag boluň.Covid syýahatyň çäkli bolmagyna garamazdan, hemmäňiziň öwrenşiňiz ýaly.Hytaý bilen Euroewronyň arasyndaky söwda gatnaşyklary ...
  Koprak oka
 • Heatylylyk nasoslary hakyky sowuklygy başaryp bilermi?

  Heatylylyk nasoslary hakyky sowuklygy başaryp bilermi?

  Soňky onýyllyklarda ýylylyk nasosy Hytaý, ABŞ we Europeewropanyň köp ýurtlary ýaly köp maşgala girdi.Şeýle-de bolsa, gyşyň sowuk möwsüminde köp maşgala geň galar: ýylylyk nasosy sowuk temperaturada işläp bilermi?Hünärmenleriň köpüsi sowuk howada-da howa ...
  Koprak oka
 • Pul tygşytlamak üçin elektrik tölegleriňizi nädip peseltmeli?

  Pul tygşytlamak üçin elektrik tölegleriňizi nädip peseltmeli?

  Hasaplaryňyza biraz pul tygşytlamak isleseňiz, suw gyzdyryjydan başlap, gowy ýol bolar.Energetika ministrliginiň hasabatyna görä, öýüňizdäki bu gazany 14% -den 18% -e çenli ulanyp bilersiňiz.Suw gyzdyryjynyň temperaturasyny öçürmek ajaýyp başlangyç bolup biler, ýöne käbir ýagdaýlarda c ...
  Koprak oka
 • Howa çeşmesi ýylylyk nasosy suw gyzdyryjy her gün näçe elektrik sarp edýär?

  Howa çeşmesi ýylylyk nasosy suw gyzdyryjy her gün näçe elektrik sarp edýär?

  Recentlyaňy-ýakynda köp müşderi elektrik ýylylyk nasosynyň her gün näçe sarp edip biljekdigini soraýarlar.Müşderileriň köpüsi howa ýylylyk nasosynyň suw gyzdyryjylaryny satyn alanda soraýarlar.Pumpylylyk nasos ulgamy suw gyzdyryjy iri öý enjamlaryna degişlidir we ol her gün ulanylýar.Müşderiler tebigy ýagdaýda kos ...
  Koprak oka
 • Bufer tanky ýylylyk nasos ulgamynda nähili rol oýnaýar?

  Bufer tanky ýylylyk nasos ulgamynda nähili rol oýnaýar?

  Bufer tanky ýylylyk nasos ulgamynda nähili rol oýnaýar?Degişli bufer tankyň kuwwatyny nädip saýlamaly?Howa çeşmesiniň ýylylyk nasos ulgamy bufer suw çüýşesi bilen enjamlaşdyrylan bolsa, eriş wagtynda suw çüýşesindäki belli bir temperatura sebäpli eremegi gysga wagtda tamamlap bolar ...
  Koprak oka
 • Howa çeşmesiniň ýylylyk nasosynyň ýyladyş ulgamynyň gurnama nokatlary?

  Howa çeşmesiniň ýylylyk nasosynyň ýyladyş ulgamynyň gurnama nokatlary?

  Howanyň suw ýylylyk nasosynyň ýyladyş ulgamyna gurnama ädimleri, adatça, aşakdakylardyr: ýeriň derňewi, ýylylyk nasos enjamynyň gurnama ýagdaýyny kesgitlemek - ýylylyk nasos enjamynyň enjamlaryny ýasamak üçin esas - ýylylyk nasos enjamyny sazlamak p. ..
  Koprak oka
 • Gün suw gyzdyryjysyny nädip saklamaly?

  Gün suw gyzdyryjysyny nädip saklamaly?

  Daşky gurşawy goramak, energiýany tygşytlamak, ýaşyl energiýany ulanmak we beýleki faktorlary göz öňünde tutup, ýaşaýjylaryň içerki gyzgyn suw bilen üpjün etmek üçin ýaşaýyş jaýlarynda gün gyzgyn suw ulgamlarynyň ulanylmagyny jemgyýetiň öňe sürmegi gutulgysyzdyr.Gün suw gyzdyryjylary uly ösüş gazandylar ...
  Koprak oka
 • Howa çeşmesiniň ýylylyk nasosy suw gyzdyryjysynyň esasy bölekleri haýsylar?

  Howa çeşmesiniň ýylylyk nasosy suw gyzdyryjysynyň esasy bölekleri haýsylar?

  Pumpylylyk nasosynyň gyzgyn suw ulgamy esasan kompressordan, bugarýan enjamdan, kondensatordan, siňdiriji enjamdan, ýylylyk izolýasiýa suw çüýşesinden we ş.m. kompressor: Kompressor ýylylyk nasosynyň suw gyzdyryjysynyň ýüregidir we onuň işleýşi we iş prinsipi birmeňzeşdir kompressory ...
  Koprak oka
 • Heatylylyk nasosynyň doňma görnüşi we onuň ergini

  Heatylylyk nasosynyň doňma görnüşi we onuň ergini

  Gyşda ýyladyş enjamlary köp.Daşky gurşawy goramagyň we energiýany tygşytlamagyň artykmaçlyklary bilen howa çeşmesiniň ýylylyk nasosy “kömür elektrik togy” taslamasynyň öňe sürülmegi bilen kem-kemden ýüze çykdy we ýyladyş enjamlary üçin gyzgyn nokada öwrüldi.Howa çeşmesi ýylylyk pu ...
  Koprak oka
 • Halkara ýylylyk nasosyny ulanmagyň ssenarileri we goldaw syýasatlary

  Halkara ýylylyk nasosyny ulanmagyň ssenarileri we goldaw syýasatlary

  Germaniýadan başga Europeanewropanyň beýleki ýurtlary hem suw ýylylyk nasoslaryna howany ösdürýärler.3-nji goşundyda esasan subsidiýalar ýa-da salgytlary azaltmak ýaly ýylylyk nasoslary ýaly arassa ýyladyş tehnologiýalaryny goldaýan käbir Europeanewropa we Amerika ýurtlarynyň degişli syýasatlary we düzgünleri jemlenendir ...
  Koprak oka
 • Howa çeşmesiniň ýylylyk nasosynyň gyşda doňmagynyň öňüni nädip almaly?

  Howa çeşmesiniň ýylylyk nasosynyň gyşda doňmagynyň öňüni nädip almaly?

  Houseewropa EVI üçin jaý ýyladyş we sowadyş R32 ERP A ++++ üçin ýylylyk nasos ulgamy, ýaşaýyş derejesiniň yzygiderli gowulaşmagy bilen gyşda ýyladyş usullary hem kem-kemden diwersifikasiýa edilýär.Soňky ýyllarda pol ýyladyşy günorta ýyladyş bazarynda has meşhur boldy, esp ...
  Koprak oka
 • Halkara energiýa gullugy: 2030-njy ýylda EUB-iň ýylylyk nasosynyň satuw mukdary 2,5 esse artar

  Halkara energiýa gullugy: 2030-njy ýylda EUB-iň ýylylyk nasosynyň satuw mukdary 2,5 esse artar

  Halkara Energetika Guramasy (IEA) çarşenbe güni çap eden hasabatynda global energiýa krizisiniň energiýa öwrülişigini çaltlaşdyrandygyny, netijeli, energiýa tygşytlaýan we az uglerodly howa çeşmesi ýylylyk nasoslarynyň hem täze saýlama bolandygyny aýtdy.Bütin dünýäde satuwyň bolmagyna garaşylýar ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4