Çeşme

 • Näme üçin gün suw gyzdyryjy gyzgyn suw öndürip bilmeýär?

  Näme üçin gün suw gyzdyryjy gyzgyn suw öndürip bilmeýär?

  Köp maşgalalar gün suw gyzdyryjylaryny gurýarlar, şonuň üçin howa gowy bolanda gün energiýasyny ýylylyk energiýasyna gaýnadyp bilersiňiz, şonuň üçin ýyladyş üçin goşmaça elektrik gerek däl we elektrik toguny tygşytlap bilersiňiz.Esasanam tomusda howa gowy bolsa, suw tempi ...
  Koprak oka
 • Gün suw gyzdyryjysynyň ýylylyk nasosy suw gyzdyryjy bilen birleşdirilen maýa goýumlaryndan gaýdyp geliň.

  Gün suw gyzdyryjysynyň ýylylyk nasosy suw gyzdyryjy bilen birleşdirilen maýa goýumlaryndan gaýdyp geliň.

  Gün suw gyzdyryjy, ýaşyl täzelenip bilýän energiýa.Adaty energiýa bilen deňeşdirilende, tükeniksiz aýratynlyklara eýe;Gün şöhlesi bar bolsa, gün suw gyzdyryjy ýagtylygy ýylylyga öwrüp biler.Gün suw gyzdyryjy ýylboýy işläp biler.Mundan başga-da, howanyň ulanylmagy ...
  Koprak oka
 • Howa sowadylan çiller bilen suw sowadylan çilleriň tapawudy näme?

  Howa sowadylan çiller bilen suw sowadylan çilleriň tapawudy näme?

  Suw sowadyjy çillerler we howa bilen sowadylan çillerler, dürli ulanyş gurşawyna, giňişligine we zerur çillerleriň sowadyjy kuwwatyna, şeýle hem dürli şäherlere we sebitlere görä saýlanmaly aýratynlyklary bar.Bina näçe uly bolsa, ileri tutulýar ...
  Koprak oka
 • Howa çeşmesiniň ýylylyk nasosyny gurmak ädimleri

  Howa çeşmesiniň ýylylyk nasosyny gurmak ädimleri

  Häzirki wagtda bazarda esasan aşakdaky suw gyzdyryjylary bar: gün suw gyzdyryjylary, gaz suw gyzdyryjylary, elektrik suw gyzdyryjylary we howa çeşmesi ýylylyk nasosy suw gyzdyryjylary.Bu suw gyzdyryjylaryň arasynda howa çeşmesiniň ýylylyk nasosy iň soňky peýda boldy, ýöne iň meşhur ...
  Koprak oka
 • senagat çileri näme?

  senagat çileri näme?

  Çiller (sowadyjy suw aýlanyş enjamy), sowadyjy sikl bilen temperaturasy sazlanan sowadyjy suwuklyk ýaly suw ýa-da ýylylyk serişdesi ýaly suwuklygy aýlap, temperaturany dolandyrýan enjam üçin umumy termin.Dürli industriň temperaturasyny saklamakdan başga-da ...
  Koprak oka
 • Tekiz plastinka gün kollektoryny nädip saýlamaly?12 Esasy nokat

  Tekiz plastinka gün kollektoryny nädip saýlamaly?12 Esasy nokat

  Hytaýyň gün energiýasy pudagynyň täze ýaýradan hasabatyna görä, 2021-nji ýylda tekiz panelli gün kolleksiýasynyň satuw mukdary 7.017 million inedördül metre ýetdi, 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2,2 göterim ýokarlandy.Fla ...
  Koprak oka
 • Gün kollektoryny gurmak

  Gün kollektoryny gurmak

  Gün suw gyzdyryjylary ýa-da merkezi suw ýyladyş ulgamy üçin gün kollektorlaryny nädip gurmaly?1. Kollektoryň ugry we yşyklandyrylyşy (1) Gün kollektorynyň iň gowy gurnama ugry, Günbatar tarapyndan 5 ..Sahypa bu şerti ýerine ýetirip bilmese, az aralykda üýtgedilip bilner ...
  Koprak oka
 • Atylylyk nasos suw gyzdyryjy gurnama

  Atylylyk nasos suw gyzdyryjy gurnama

  Heatylylyk nasosynyň suw gyzdyryjylaryny gurmagyň esasy ädimleri: 1. heatylylyk nasos bölüminiň ýerleşişi we enjamyň ýerleşiş ýerini kesgitlemek, esasan poluň göterilişini we enjamyň giriş we çykyş howasynyň täsirini göz öňünde tutmak bilen.2. Esasy sementden ýa-da c ...
  Koprak oka
 • Gün kollektorlarynyň görnüşleri

  Gün kollektorlarynyň görnüşleri

  Gün kollektory häzirki wagta çenli iň köp ulanylýan gün energiýasyny öwrüji enjamdyr we dünýäde millionlarça ulanylýar.Gün kollektorlary dizaýna esaslanyp iki esasy görnüşe bölünip bilner, ýagny tekiz plastinka kollektorlary we ewakuasiýa turba kollektorlary, soňkusy hasam bölüner ...
  Koprak oka
 • Gün ýylylyk merkezi gyzgyn suw ýyladyş ulgamyny nädip düzmeli?

  Gün ýylylyk merkezi gyzgyn suw ýyladyş ulgamyny nädip düzmeli?

  Gün ýylylyk merkezi suw ýyladyş ulgamy bölünen gün ulgamy, bu gün kollektorlarynyň suw saklaýjy bak bilen turbageçiriji arkaly birikdirilendigini aňladýar.Gün kollektorlarynyň suw temperaturasy bilen suw çüýşesiniň suw temperaturasynyň arasyndaky tapawuda görä, aýlaw ...
  Koprak oka
 • 47 Gün suw gyzdyryjysynyň has uzak ömrüni saklamak üçin maslahatlary saklaň

  47 Gün suw gyzdyryjysynyň has uzak ömrüni saklamak üçin maslahatlary saklaň

  Gün suw gyzdyryjy indi gyzgyn suw almagyň iň meşhur usulydyr.Gün suw gyzdyryjy hyzmat möhletini nädip uzaltmaly?Ine maslahatlar: 1. Suwa düşeniňizde, gün suw gyzdyryjydaky suw ulanylsa cold sowuk suwy birnäçe minutlap iýmitlendirip biler.Sowuk suwuň çümmegi we gyzgyn w prinsipini ulanmak ...
  Koprak oka
 • Howa çeşmesiniň ýylylyk nasosynyň, ýerüsti ýylylyk nasosynyň tapawudy näme?

  Howa çeşmesiniň ýylylyk nasosynyň, ýerüsti ýylylyk nasosynyň tapawudy näme?

  Köp sarp edijiler ýylylyk nasosy bilen baglanyşykly önümleri satyn alanda, köp öndürijiniň suw çeşmesi ýylylyk nasosy, ýerüsti ýylylyk nasosy we howa çeşmesi ýylylyk nasosy ýaly dürli ýylylyk nasos önümleriniň bardygyny görerler.Üçüsiniň arasynda näme tapawut bar?Howa çeşmesi ýylylyk nasosy Howa çeşmesiniň ýylylyk nasosy ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2