Merkezi gyzgyn suw ulgamy üçin 90% -e çenli energiýa tygşytlaýan gün gibrid ýylylyk nasosy

Gysga düşündiriş:

Gün we ýylylyk nasosy gibrid gyzgyn suw ulgamy gün energiýasy bilen howa energiýasy ýylylyk nasosyny netijeli birleşdirýär we gün energiýasyny dizaýn ýörelgesi hökmünde alýar we howa energiýasy ýylylyk nasosy üznüksiz ýagyşly we bulutly günlerde goşundy hökmünde ulanylýar.Ulgam elektrik ýa-da gaz bilen ýyladyş bilen deňeşdirilende 90% -e çenli energiýa tygşytlap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu ulgam esasan täjirçilik merkezi gyzgyn suw üpjünçiligi üçin niýetlenendir, köp sanly suw ulanyjy kärhanalarda we edaralarda giň myhmanhanalar, talyplar umumy ýaşaýyş jaýlary, zawod umumy ýaşaýyş jaýlary, hassahanalar, gözellik salonlary, çagalar howuzlary we ş.m. giňden ulanylýar.Gyzgyn suwa bolan isleg sebäpli, maýadarlar esasanam gyzgyn suwuň bahasyny göz öňünde tutmalydyrlar.

Görnüşi:

Daşky gurşawyň pes temperaturasy Howa çeşmesi ýylylyk nasosy

Materialaşaýyş materiallary:

Plastmassa, galvanizli list

Saklamak / tanksyz:

Aýlanyş ýylylygy

Gurnama:

Freestanding, Diwara gurlan / Freestanding

Ulany:

Gyzgyn suw / pol atingyladyş / fancoil atingyladyş we sowadyş

Atingyladyş kuwwaty:

4.5- 20KW

Sowadyjy:

R410a / R417a / R407c / R22 / R134a

Kompressor:

Kopeland, Kopeland aýlaw kompressory

Naprýa: eniýe:

220V ~ Inwertor, 3800VAC / 50Hz

Elektrik üpjünçiligi:

50 / 60Hz

Funksiýa:

Jaý ýyladyş, kosmos ýyladyş we gyzgyn suw, howuz suwuny gyzdyrmak, sowatmak we DHW

Göçürmek:

4.10 ~ 4.13

Atylylyk çalşyjy:

Gabyk ýylylyk çalşyjy

Buglandyryjy:

Altyn gidrofil alýuminiý fin

Daşky gurşawyň temperaturasy:

Minus - 25C- 45C

Kompressor görnüşi:

Kopeland aýlaw kompressory

Reňk:

Ak, çal

Arza:

Jakuzi spa / basseýn, myhmanhana, söwda we senagat

Giriş güýji:

2.8- 30 KW    

Lightagtylyk:

sowuk temperatura ýylylyk nasosy, inwertor howa çeşmesi ýylylyk nasosy

“SolarShine”, gün energiýasy roluna doly ähmiýet berip biljek, has ygtybarly dolandyryş logikasy, has ýokary netijelilik, has durnukly we ygtybarly öndürijilik bilen gün termiki gibrid ýylylyk nasosynyň gyzgyn suw ulgamyny öwrenmäge, ösdürmäge, öndürmäge we ösdürmäge gönükdirilen kärhana. , şowsuzlyk derejesi pes we hyzmat möhleti has uzyn.

Iki energiýanyň ajaýyp kombinasiýasyna ýetýär we dürli kärhanalar we edaralar üçin köp gyzgyn suw çykdajylaryny tygşytlaýar.

Dürli ulanylýan ýerler we talaplar üçin bir bitewi re modeimde enjamlaryň, gurnama we düzediş hyzmatlarynyň doly toplumyny berip bileris. 

Gün kollektorynyň gibrid ýylylygy _ Gyzgyn suw nasosy _ atingyladyş ulgamy
wakuum turbasy gün gibrid ýylylyk nasosy gyzgyn suw ulgamy

Dürli ulanylýan ýerler we talaplar üçin bir bitewi re modeimde enjamlaryň, gurnama we düzediş hyzmatlarynyň doly toplumyny berip bileris.

gün gibrid ýylylyk nasos ulgamynyň iş prinsipi

Bu ulgamy gurmak bilen, ulanyjylar dürli pasyllara we şertlere görä dürli maksatly suw temperaturasyny kesgitläp bilerler.Mysal üçin, tomusda has pes maksatly temperaturany, gyşda bolsa has ýokary temperaturany kesgitläň.Esasy enjam günüň dowamynda garaşma tertibinde saklanýar, günüň dowamynda suwuň temperaturasyna gözegçilik edýär we günüň dowamynda hemişelik gyzgyn suw üpjünçiligini saklaýar.

Haryt aýratynlyklary:

1. Adaty suw gyzdyryjy bilen deňeşdirilende 90% -e çenli energiýa tygşytlamak.

2. Gün energiýasyny we howa energiýasyny gowy ulanyň.

3. highokary täsirli tekiz plastinka panel kollektorlary ýa-da wakuum turba kollektorlary.

4. Daşky gurşawy goramak, ýylylyk nasosy ýaşyl R410 sowadyjy bilen ýokary netijelilik kompressoryna gabat gelýär.

gün we ýylylyk nasos ulgamy bilen näçe çykdajy tygşytlamaly

5. Islän wagtyňyz gyzgyn suw bilen üpjün ediň, geografiki we howanyň üýtgemegine täsir etmäň.

6. Akyl gözegçiligi, suwuň temperaturasy zerur bolanda sazlanyp we mikro-kompýuter tarapyndan awtomatiki dolandyrylyp bilner.

7. Aýry suw ulgamy we elektrik, ygtybarlylyk we howpsuzlyk.

gün gibrid ýylylyk nasos ulgamynyň esasy bölekleri

Arzalar:

nasos

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň